1. 

Họ và tên: 

Lê Vinh Toan          

                           

 

Năm sinh:

1976

 

 

Chức vụ: 

Hiệu Trưởng                  

 

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

 

Số điện thoại:

 

 

 

Email:

 

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

  2. 

Họ và tên:                      

Phùng Thị Kim Chi      

                          

 

Năm sinh:

1977

 

 

Chức vụ: 

P. Hiệu Trưởng

 

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

 

Số điện thoại:

 

 

 

Email:

 

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                

  3. 

Họ và tên:                        

Đặng Thị Tuyết            

      

 

Năm sinh:

1984

 

 

Chức vụ: 

P. Hiệu Trưởng

 

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

 

Số điện thoại:

 

 

 

Email:

 

 

 

Địa chỉ: