Đồng chí Lê Vinh Toan  - Bí thư chi bộ

Đồng chí Nguyễn Phi Hùng  - Phó bí thư chi bộ

Đồng chí Phùng Thị Kim Chi  - Chi ủy viên

Đồng chí Đặng Thị Tuyết  - Chi ủy viên

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Mỹ - Chi ủy viên