Giáo viên Tổ Toán Trường THCS Lý Tự Trọng

1

Họ và tên: 

Đào Thị Liên                 

http://lytutrongbienhoa.com/img/69e11b6f.jpg

 

Năm sinh:

1970

 

Chức vụ: 

Tổ Trưởng

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

daolienlttbh@yahoo.com

 

Địa chỉ:

KP3 - Tân Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai

 

 

 

 

2

Họ và tên: 

 Lê Thị Thu                                           

http://lytutrongbienhoa.com/img/70b4a138.jpg

 

Năm sinh:

1972

 

Chức vụ: 

Tổ phó

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

lethultt@gmail.com

 

Địa chỉ:

KP 5A – Tân Biên – Biên Hòa – Đồng Nai

 

 

 

 

3

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Lan Chi                                

http://lytutrongbienhoa.com/img/71d87574.jpg

 

Năm sinh:

1969

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

Thạc sĩ

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

lanchi120569@gmail.com

 

Địa chỉ:

P. Bình Đa – Biên Hòa – Đồng Nai

 

 

 

 

4

Họ và tên: 

Cao Thị Tuyết Dung

http://lytutrongbienhoa.com/img/723ce9c4.jpg

 

Năm sinh:

1967

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

27 D/34 KP5 - Hố Nai - Biên Hòa - ĐN

 

 

 

 

 

5

Họ và tên: 

Phạm Thị Kim Hương                               

http://lytutrongbienhoa.com/img/73a0e0cb.jpg

 

Năm sinh:

1967

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

kimhuong.pham66@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

6

Họ và tên: 

Trần Thị Thu Hương                        

http://lytutrongbienhoa.com/img/74837b3b.jpg

 

Năm sinh:

1973

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

huongtranltt@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

7

Họ và tên: 

Cù Thi Thu Ngân                              

http://lytutrongbienhoa.com/img/75954041.jpg

 

Năm sinh:

1976

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

cuthithungan@gmail.com

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

8

Họ và tên: 

Nguyễn Phi Hùng

http://lytutrongbienhoa.com/img/657ee0f88.jpg

 

Năm sinh:

1990

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

nguyenphihungltt@gmail.com

 

Địa chỉ:

60/4A Tổ 7C, KP3 - Tân Hiệp - BH - ĐN             

 

 

 

 

 

 

 

9

Họ và tên: 

 Đàm Thị Như Hạnh                              

http://lytutrongbienhoa.com/img/77da8962.jpg

 

Năm sinh:

1993

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

nhuhanhdhdn@gmail.com

 

Địa chỉ:

Tổ 6B, KP 5 - Trảng Dài - Biên Hòa - ĐN

 

 

 

 

10

Họ và tên: 

Nguyễn Mạnh Cường                           

http://lytutrongbienhoa.com/img/7830d695.jpg

 

Năm sinh:

1995

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

CĐSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

manhcuongltt@gmail.com

 

Địa chỉ:

231/2 Hoàng Bá Bích Tổ 10 KP 1 Long Bình  BH - ĐN

 

 

 

 

11

Họ và tên: 

Lê Thị Trang

http://lytutrongbienhoa.com/img/797772af.jpg

 

Năm sinh:

1995

 

Chức vụ: 

Giáo viên

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

trangmychang@gmail.com

 

Địa chỉ:

35D/1 Tổ 1 KP3 P.Tân Hiệp - Biên Hòa - ĐN