Nhân viên tổ Hành chính trường THCS Lý Tự Trọng

1

Họ và tên: 

Phạm Thị Huyền                    

 

 

Năm sinh:

 

 

Chức vụ: 

Tổ Trưởng

 

Trình độ chuyên môn:  

 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

2

Họ và tên: 

Lê Thị Nguyệt                               

 

Năm sinh:

 

 

Chức vụ: 

Thư viện

 

Trình độ chuyên môn:  

 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

3

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Vân                                            

 

Năm sinh:

1990

 

Chức vụ: 

Kế toán

 

Trình độ chuyên môn:  

CĐKT

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

4

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Phương                            

 

Năm sinh:

1992

 

Chức vụ: 

Nhân viên Y tế

 

Trình độ chuyên môn:  

TCYT 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

5

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Xuân                                 

 

Năm sinh:

1986

 

Chức vụ: 

Giáo viên thiết bị

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

6

Họ và tên: 

Lê Thanh Hòa                           

 

Năm sinh:

1992

 

Chức vụ: 

Giáo viên thiết bị

 

Trình độ chuyên môn:  

 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

7

Họ và tên: 

Lê Đăng Hải                               


 

Năm sinh:

 

 

Chức vụ: 

Nhân viên bảo vệ

 

Trình độ chuyên môn:  

 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

8

Họ và tên: 

Nguyễn Thị Dung                                           

 

Năm sinh:

 

 

Chức vụ: 

Nhân viên tạp vụ

 

Trình độ chuyên môn:  

 

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ:

 

 

 

 

 

9

Họ và tên: 

Lê Thoại Minh

 

 

Năm sinh:

1993

 

Chức vụ: 

Giáo viên TPT

 

Trình độ chuyên môn:  

ĐHSP

 

Số điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Địa chỉ: