Đoàn viên giáo viên cùng học sinh tham gia chăm sóc và trồng thêm cây thuốc tại vườn cây thuốc nam.