Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm giúp tất cả học sinh được học tập đầy đủ nhà trường đã tổ chức giảng dạy với hình thức trực tiếp kết hợp hình thức trực tuyến.