Thực hiện văn bản số 2945/SGDĐT-NV1 ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS nhằm nâng cao năng lực thiết kế, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh năm 2022; Văn bản số 3483/ TB-SGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS, THPT và GDTX nhắm nâng cao nhằm năng lực thiết kế, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh năm 2022;
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS nhằm nâng cao năng lực thiết kế, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa vào ngày 15 tháng 9 năm 2022 (1 ngày).
- Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.
- Thành phần tham dự: Giáo viên 4 môn: Toán, Tin học, Công Nghệ, Khoa học tự nhiên của 34 trường THCS Công lập và 5 trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THCS trên địa bàn thành phố Biên Hòa (mỗi trường cử 1 giáo viên/ 1 môn học). Tổng số hơn 180 giáo viên đã tham gia tập huấn.
Sau một ngày tập huấn nghiêm túc với sự hỗ trợ tích cực của nhóm Báo cáo viên Biên Hòa, các giáo viên tham gia đã nắm được những nội dung trọng tâm:
- Phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa Giáo dục STEM và giáo dục theo dự án.
- Xây dựng được kế hoạch bài dạy STEM...
Sau khi tập huấn, giáo viên tham gia về triển khai Giáo dục STEM trong chương trình 2018 đến HĐSP nhà trường./.