Kế hoạch số 44 /KH-THCS ngày  22  tháng 4  năm 2021.